Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Hulp bij beleid

Een medewerker klaagt over pesten of ander ongewenst gedrag. Wat doe u, als werkgever? U kunt dit, elke keer dat dit voorkomt, ad hoc aanpakken en elke keer weer opnieuw proberen het wiel uit te vinden. U kunt ook in een beleidsnota beschrijven hoe u met klachten omgaat, wat de procedure is en wie wat doet. Dat is veel efficiënter en geeft veel minder ‘gedoe’. In het beleid geeft u ook aan wat u doet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Hulp Hoe geeft u beleid vorm dat ‘past’ binnen uw organisatie en voldoet aan de wettelijke verplichtingen?
Bezemer & Schubad helpt u een samenhangend beleid vorm te geven, gericht op preventie en het zorgvuldig afhandelen van klachten.

In het beleid: afhandelen van klachten
Eerste opvang vertrouwenspersonen zijn er voor de eerste opvang van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen. Zij adviseren en ondersteunen medewerkers en zoeken samen met hen naar oplossingen. Kritische succesfactoren voor vertrouwenspersonen zijn, naast draagvlak voor het beleid: laagdrempeligheid en deskundigheid. Bezemer & Schubad biedt advies en ondersteuning over een profielschets, de positionering, werving, selectie en opleiding van vertrouwenspersonen.

Aanspreken van een medewerker
Het aanspreken van een medewerker over wie klachten binnenkomen, heeft vaak als resultaat dat het grensoverschrijdende gedrag stopt. Men name als de leidinggevende deze taak op zich neemt. Sommige leidinggevenden zijn hierin natuurtalenten, anderen behoeven wat scholing. Bezemer & Schubad biedt scholing en training aan leidinggevenden.

Bemiddeling
Soms biedt bemiddeling tussen klager en beklaagde een oplossing. Bezemer & Schubad werkt met ervaren, NMI/MfN gecertificeerde mediators.

Klachtonderzoek
Soms is een corrigerend gesprek met een beklaagde niet afdoende en moet u als werkgever arbeidsrechtelijke maatregelen nemen. Uiteraard moet hier deugdelijk onderzoek aan voorafgaan, volgens een zorgvuldige procedure en door een ter zake kundige commissie. Bezemer & Schubad biedt opleidingen voor leden van klachtencommissies. Ook voor een externe klachtencommissie kunt u bij ons terecht.

In het beleid: preventie
Wilt u ongewenste omgangsvormen voorkomen dan is het van belang eerst de risico’s binnen uw organisatie te inventariseren. Dat kan door middel van een regulier RI&E, een medewerkertevredenheidsonderzoek of een cultuuronderzoek. Meten is weten. Het legt de basis voor een plan van aanpak op maat. Binnen afdelingen met weinig risico kan het beleid low profile worden ‘neergezet’. Bij onderdelen waar veel voorvallen blijken te zijn is uiteraard een intensiever plan van aanpak nodig. Bedenk: voorkomen is beter dan genezen.

Voorlichting en instructie
Afhankelijk van de risico’s op psychosociale arbeidsbelasting moet u meer of minder uitgebreid uw personeel voorlichten en instrueren. Proportionaliteit is het sleutelwoord.

Voorlichting en instructie aan leidinggevenden
Leer leidinggevenden professioneel te opereren op dit terrein: voorbeeldgedrag laten zien, adequaat interveniëren in concrete situaties en het integreren van de thematiek in reguliere werkprocessen als werkoverleg en functioneringsgesprekken.

Voorlichting en instructie aan medewerkers
Zorg ervoor dat uw medewerkers in voorkomende gevallen vroegtijdig hulp durven zoeken. Tegelijk geeft u een signaal af aan potentiële grensoverschrijders: bezint eer u begint. Last but not least: maak alle medewerkers bewust van de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat goede onderlinge afspraken over de gewenste omgangsvormen.