Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Basisopleiding vertrouwenspersoon – 5 dagen

Voor vertrouwenspersonen

Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd onder registratienummer VP-5010.

Inhoud
De basisopleiding vertrouwenspersoon (11 dagdelen) is met recht een opleiding. Deelnemers leren hoe zij melders over ongewenst gedrag en integriteitsschendingen het beste kunnen opvangen en verder helpen door adequaat in te schatten welke hulp in dit specifieke geval het beste is. Deze opleiding is zowel geschikt voor interne als externe vertrouwenspersonen. Wij bieden u ten eerste verdiept inzicht in de fenomenen pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie en integriteit. Daarnaast bieden wij u de gelegenheid verschillende gespreksvormen te oefenen. ´Niet alleen´, maar ook met acteurs. Op die manier leert u een opvanggesprek te voeren, elementen uit counseling toe te passen en te verwijzen naar mediation of naar andere echelons zoals de hulpverlening, het juridisch circuit of de klachtencommissie. Natuurlijk vergeten wij de voor vertrouwenspersonen relevante juridische informatie niet!

Wie nemen deel
Interne en externe vertrouwenspersonen. Wij gaan er vanuit dat deelnemers aan deze opleiding voldoende kennis hebben over de relevante Arbo-wetgeving (en de implicaties daarvan) en de taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon. Het is gewenst dat deelnemers over een hbo werk- en denkniveau beschikken, minimale eis is een mbo plus niveau.

Hoofddocenten
De opleiding wordt verzorgd door een hoofddocent en een aantal specialistische trainers/docenten. Op een aantal dagdelen worden acteurs ingezet. Bezemer & Schubad is opleidingsinstituut ten behoeve van de certificering van vertrouwenspersonen door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Landelijk examen
Bij deelname aan alle dagdelen van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) bepaald dat de basisopleiding vertrouwenspersoon moet worden afgesloten met een landelijk examen, dat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte bestaat. Hiervoor dient u zelf aan te melden op de website van Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV). De kosten hiervoor brengt de stichting bij de cursist in rekening. Verdere informatie kunt u vinden op de website van de LVV en SKV.

De LVV wil hiermee bereiken dat de cursisten die dit examen hebben gehaald hetzelfde niveau hebben.

Na het behalen van het diploma is het mogelijk zich in te schrijven in het register bij Hobéon als LVV-registervertrouwenspersoon. Hiervoor dient men ook lid te zijn/worden van de LVV.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen

Borging
Wij vinden borging van het geleerde van groot belang. Daarom is een terugkomdag (groepsconsultatie) van een dagdeel een vast onderdeel van deze opleiding.

Consultatie
Iedere deelnemer heeft tot 1 jaar na het afronden van de opleiding recht op anderhalf uur consultatie door een van onze trainers/docenten.

Na afloop van de opleiding beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

 • De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon;
 • Het beleidsmatig kader waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt;
 • Reflectie op eigen gedrag en dat van anderen;
 • De aard, omvang en impact van de verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het vóórkomen van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Differentiëren tussen ongewenste omgangsvormen, arbeidsconflicten, integriteitsissues en misstanden met de daarbij behorende regelgeving en procedures;
 • Wat is ‘integriteit’ in relatie tot vermoedens van misstanden op het werk zoals dit in Klokkenluidersregelingen wordt genoemd;
 • Hoe verhoudt zich het thema integriteit tot ongewenste omgangsvormen en wat is de positie van de vertrouwenspersoon hierin;
 • Vertrouwd zijn met integriteitsissues die zich in praktijk kunnen voordoen, toegespitst op de afbreukrisico’s binnen eigen branche/sector;
 • Hoe melders terzijde staan om eigen afwegingen te maken over wel/niet intern bij het bevoegd gezag melden van een integriteitsprobleem;
 • Herkennen van grenzen wat bij de taak van vertrouwenspersoon hoort en wanneer men zal moeten doorverwijzen;
 • Eerste opvang en begeleiding van melders/klagers;
 • Begeleiding van melders/klagers in de keuze voor informele en formele oplossingsrichtingen;
 • Beoordelen wanneer verwijzing naar andere echelons vereist is, verwijsgesprekken voeren;
 • Relevante Arbowet verplichtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van opvang en preventie van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Relevante informatie over Klokkenluidersregelingen;
 • Beoordelen of en wanneer samenwerking vereist is met andere echelons;
 • Het opstellen van een jaarplan van de vertrouwenspersoon;
 • Het opstellen van een jaarverslag van de vertrouwenspersoon.

Docenten
drs. Katinka Lorijndrs. Joanke VisserJanny Kamp