Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Opleiding vertrouwenspersonen – 4 dagen

Deze opleiding is specifiek bestemd voor hulpverleners/professionals die de functie vertrouwenspersoon (gaan) vervullen

Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd onder registratienummer VP-5011.

Inhoud
In deze opleiding (8 dagdelen) behandelen we extensief wat pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie en integriteit op het werk inhoudt, of er ‘slachtofferprofielen’ bestaan, en ‘daderprofielen’, en last but not least hoe groepsdynamica een rol kan spelen en hoe je de escalatiegraad van een conflict vanwege ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag kunt inschatten. Mediation komt eveneens aan de orde, evenals het thema ‘integriteit’ in het kader van Klokkenluidersregelingen. Uiteraard gaan we in op voor de vertrouwenspersoon relevante beleidsmatige en juridische informatie. We benaderen deze thema’s deels theoretisch, maar vooral ook praktisch, en vergeten niet om ook in te zoomen op de attitude van de vertrouwenspersoon.

Verschil met onze vijfdaagse opleiding vertrouwenspersoon is dat we in deze vierdaagse opleiding vertrouwenspersoon méér tijd besteden aan het verschil tussen het werk van vertrouwenspersonen en dat van hulpverleners, en hoe men met beide rollen het beste omgaat. Ook het afbreukrisico van hulpverleners die vertrouwenspersoon zijn komt aan de orde. Ook anders is de tijd die we besteden aan het oefenen van gespreksvoering. Hulpverleners hebben die vaardigheid (competentie) al verworven. Gespreksvoering neemt in deze vierdaagse opleiding vertrouwenspersoon dan ook een minder prominente plaats in dan in de vijfdaagse.

Wie nemen deel
Deze opleiding is specifiek bestemd voor hulpverleners: psychologen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers, (bedrijfs)artsen. Ook (aanstaande) vertrouwenspersonen met een erkende supervisie of coaching opleiding kunnen deelnemen. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers voldoende kennis hebben over de Arbowetgeving inzake psychosociale arbeidsbelasting, en zicht hebben op de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Het is gewenst dat deelnemers over een hbo werk- en denkniveau beschikken, minimale eis is een mbo plus niveau.

Trainers/docenten
De opleiding wordt verzorgd door een hoofddocent en verschillende specialistische trainers/docenten voor deelthema’s.

Certificering
Bij deelname aan alle dagdelen van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname. Deelnemers die zich bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) willen laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon kunnen na afloop van de opleiding de daartoe vereiste toetsen afleggen. Na het met goed gevolg hebben afgelegd van alle toetsen ontvangen zij van ons een certificaat waarmee zij zich tezamen met het bewijs van deelname van de opleiding vertrouwenspersoon bij de LVV kunnen aanmelden. Zie Certificering vertrouwenspersonen en de informatie van de LVV op www.lvvv.nl

Aantal deelnemers
Maximaal 14 personen.

Borging
Wij vinden borging belangrijk. Circa drie maanden na de opleiding bieden wij de deelnemers gratis een groepsconsultatie/intervisie aan.

Consultatie
Iedere deelnemer heeft tot 1 jaar na het afronden van de opleiding recht op anderhalf uur consultatie door een van onze trainers/docenten.

Na afloop van de training beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

 • De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon;
 • Het beleidsmatig kader waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt;
 • Reflectie op eigen gedrag en dat van anderen;
 • De aard, omvang en impact van de verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het vóórkomen van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Differentiëren tussen ongewenste omgangsvormen, arbeidsconflicten, integriteitsissues en misstanden met de daarbij behorende regelgeving en procedures;
 • Wat is ‘integriteit’ in relatie tot vermoedens en misstanden op het werk zoals dit in Klokkenluidersregelingen wordt genoemd;
 • Hoe verhoudt zich het thema integriteit tot ongewenste omgangsvormen en wat is de positie van de vertrouwenspersoon hierin;
 • Vertrouwd zij met integriteitsissues die zich in praktijk kunnen voordoen, toegespitst op de afbreukrisico’s binnen eigen branche/sector;
 • Hoe melders terzijde staan om eigen afwegingen te maken over wel/niet intern bij het bevoegd gezag melden van een integriteitsprobleem;
 • Herkennen van grenzen wat bij de taak van vertrouwenspersoon hoort en wanneer men zal moeten doorverwijzen;
 • Eerste opvang en begeleiding van melders/klagers;
 • Begeleiding van melders/klagers in de keuze voor informele en formele oplossingsrichtingen;
 • Beoordelen wanneer verwijzing naar andere echelons vereist is, verwijsgesprekken voeren;
 • Relevante Arbowet verplichtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van opvang en preventie van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Relevante informatie over Klokkenluidersregelingen;
 • Beoordelen of en wanneer samenwerking vereist is met andere echelons;
 • Het opstellen van een jaarplan van de vertrouwenspersoon;
 • Het opstellen van een jaarverslag van de vertrouwenspersoon.