Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

13 juni 2023

Formele klacht ingediend; is de-escalatie nog mogelijk?

Bij een klacht ongewenst gedrag, ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag, komt het nog wel eens voor dat een klachtencommissie mogelijkheden ziet om mediation aan betrokken partijen te suggereren.

Soms kan dit aanbod reeds voordat de klachtbehandeling start, worden gedaan. In andere gevallen is hiervoor eerst een ronde van hoor- en wederhoor nodig zodat de klachtencommissie zich een eerste beeld van de zaak kan vormen om beter de inschatting te kunnen maken of de-escalatie nog mogelijk is.

Er is dan een keuze: de klacht geheel uitbehandelen en een uitspraak doen over de (on)gegrondheid van de klacht. Of bij partijen polsen of er bereidheid is tot mediation of een andere vorm van begeleide gespreksvoering. Mediation kan alleen ingezet worden op basis van vrijwilligheid tot deelname van beide betrokkenen (klager en aangeklaagde). In sommige gevallen is deze er en kan de klacht in mediation worden opgelost.

Maar is de klachtencommissie, werkend conform een vastgesteld reglement/procedure, gerechtigd om een voorstel tot mediation te doen? In veel klachtreglementen ongewenst gedrag van werkgevers staat dit nog niet. In de door ons ontwikkelde klachtenregelingen nemen wij meer en meer op ‘de klachtencommissie is in iedere fase van de procedure gerechtigd bij partijen de bereidheid tot mediation af te tasten en/of andere vormen van conflictoplossing aan te bieden.

De inzet van en bereidheid tot mediation of een andere vorm van conflictoplossing kan dan op grond van de in een klachtenregeling opgenomen artikel door de klachtencommissie worden verkend. In sommige klachtkwesties blijkt mediation tot goede oplossingen te kunnen leiden. Zeker niet in alle klachtzaken, vaak veroorzaakt door aard, ernst en duur van het ongewenst gedrag. De klager ziet om deze redenen niets in mediation; is te gekrenkt, gekwetst of beschadigd.  In de gevallen waar het wel kan en lukt kunnen slepende klachtzaken vermeden en worden er weer werkbare oplossingen gevonden. Omdat deze oplossingen vastgelegd worden in schriftelijke afspraken, geeft dit vaak voor klager, aangeklaagde en de organisatie weer een werkbaar handvat naar de toekomst.

En: de klachtencommissie houdt de klachtzaak ook aan, terwijl mogelijke oplossingen worden verkend. Het is dus niet zo dat de klacht definitief van de baan is. Mocht de de-escalatie door middel van andere vormen van conflictbeslechting niet lukken, dan kan klager altijd teruggrijpen op zijn eerder ingediende klacht en behandeling hiervan vragen.